30.8.2018 Taksialaa koskeva kilpailuoikeudellinen referenssi

By | References Finnish | No Comments

Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy avusti Suomen Volkswagen- ja Audi-jälleenmyyjäyhdistyksen jäseninä olevia jälleenmyyjiä niiden ja maahantuojan välillä solmittujen uusien jälleenmyynti- ja huoltopalvelusopimusten laadinnassa sekä sopimusten neuvotteluissa. 4/2019

Veljekset Huhtamäki avusti asunto-osakeyhtiötä riidassa, jossa oli kyse yli miljoonan euron urakasta. Avustimme tilaajana ollutta asunto-osakeyhtiötä ensin YSE 1998 -ehtojen alaisen urakkasopimuksen purkamisessa, tilaajan vaatimusten selvittämisessä sekä rakennusajan vakuuden vakuussuorituksen perinnässä. Urakoitsijan ajautuessa konkurssiin, avustimme päämiestämme myös saatavien valvonnassa urakoitsijan konkurssipesässä. 5/2019

Veljekset Huhtamäki avusti keskisuurta rakennusyhtiötä urakkasopimusriidassa. Urakoitsijana ja käräjäoikeudessa riita-asian kantajana ollut päämiehemme vaati tilaajalta urakkahinnan suorittamista kokonaisuudessaan suoritettujen töiden ja valtuutukseen perustuvan urakkatilauksen mukaisesti. Tilaaja oli kiistänyt urakkatilauksen ja vaateet kokonaisuudessaan. Riidassa oli kyse urakan ja tilattujen töiden laajuudesta. Oikeudenkäynti sovittiin tuomioistuimen vahvistamalla sovinnolla, jonka mukaan vastapuoli suostui suorittamaan päämiehellemme 73 % tämän kannevaatimuksista. Sovinnolla vältettiin oikeudenkäynnin jatkuminen. 5/2019

Veljekset Huhtamäki avusti yksityishenkilöä tietosuojaloukkauksen selvittämisessä ja vahingonkorvauksen vaatimisessa rekisterinpitäjältä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain nojalla. Asia päättyi korvaussuoritusta vastaan. 5/2019

Veljekset Huhtamäki avusti TF Bank AB:n konserniyhtiötä sen ja Hansapostin välisessä sopimusjärjestelyssä koskien tiettyihin maksupalveluihin liittyvää yhteistyötä. 3/2019

Veljekset Huhtamäki avusti työntekijäosakasta hänen sekä työnantajayhtiön ja sen muiden osakkeenomistajien solmiman osakassopimuksen tulkinnassa ja siitä irtaantumisessa. 3/2019

Veljekset Huhtamäki avusti maanrakennusyhtiötä poliisin suorittamassa esitutkinnassa, jossa päämiesyhtiömme väitettiin syyllistyneen rikokseen (lahjomiseen elinkeinotoiminnassa). Loppulausuntomme jälkeen syyttäjä teki päätöksen olla syyttämättä päämiestämme mistään rikoksesta. 12/2018

 

Veljekset Huhtamäki avustaa päämiehiään jatkuvasti toimeksiannoissa, jotka koskevat osakassopimusten laadintaa ja osakassopimuksien erimielisyyksiä:

Veljekset Huhtamäki avustaa ohjelmistoalan yritystä osakassopimukseen liittyvässä erimielisyytilanteessa. 11/2018

Veljekset Huhtamäki avusti koulutus- ja valmennusalan yhtiötä osakassopimuksen laadinnassa erityisesti kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta. 10/2018

Veljekset Huhtamäki avusti konsultointialan yritystä osakassopimuksen laadinnassa ja osakekaupan toteuttamisessa. 9/2018

Veljekset Huhtamäki avusti ohjelmistoalan perheyritystä uuden osakassopimuksen laadinnassa ja osakeantipäätösten valmistelussa uusille johdon osakkeenomistajille. 8/2018

Veljekset Huhtamäki avusti kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavaa yksityishenkilöä osakassopimuksen laadinnassa. 6/2018

Veljekset Huhtamäki avusti virvoitusjuomateollisuusalan yritystä osakassopimukseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemisessa. 6/2018

Veljekset Huhtamäki avusti liikuntapalvelualan yritystä osakassopimuksen laadinnassa. 5/2018

Veljekset Huhtamäki avusti perustettavan kiinteistönhuoltoalan yhtiötä osakassopimuksen laadinnassa. 2/2018

Veljekset Huhtamäki avusti kuljetus- ja varastointipalvelualan yhtiötä osakassopimuksen laadinnassa. 1/2018

 

Veljekset Huhtamäki avusti rakennusurakassa aliurakoitsijana toiminutta yhtiötä aliurakkasopimuksen purkamista koskeneessa toimeksiannossa. Toimeksiannossa purettiin aliurakkasopimus YSE 1998 -ehtojen mukaisesti sekä  avustettiin päämiestämme vastuiden ja vaateiden selvittämisessä YSE 1998 -ehtojen mukaisessa taloudellisessa loppuselvityksessä. 11/2018

Veljekset Huhtamäki avusti keskisuurta rakennusyhtiötä perusteettomasti perittyjen työeläkevakuutusmaksujen palauttamisessa. Asiassa saavutettiin sovinnollinen ratkaisu, jossa päämiehellemme palautettiin työeläkevakuutusmaksut viivästyskorkoineen esittämiemme vaatimusten mukaisesti. Sovinnolla vältettiin vakuutusoikeuden oikeudenkäynti. 10/2018

Veljekset Huhtamäki avusti Etelä-Savon Taksi Oy:tä taksialan vapauttamiseen liittyvien kilpailuoikeudellisten kysymysten arvioinnissa. 9/2018

Yrityssaneeraus

By | References Finnish | No Comments

Veljekset Huhtamäki avusti Neliöx Oy:tä sen yrityssaneeraushakemuksen laadinnassa, neuvotteluissa ja hakemuksen puoltamista koskevien lausuntojen hankkimisessa päämiehemme suurimmilta velkojilta. Yrityssaneeraus aloitettiin vuorokausi sen jälkeen, kun hakemus oli jätetty käräjäoikeudelle. Veljekset Huhtamäki avusti Neliöx Oy:tä myös tilaajavastuulain soveltamiseen liittyvän kansallisen verkkopalvelun merkintöjen muuttamisessa jättämällä asiassa turvaamistoimihakemuksen käräjäoikeudelle. 6/2018

Ympäristön turmeleminen

By | References Finnish | No Comments

Veljekset Huhtamäki avusti yhtiötä ja sen edustajia päämiehinään epäiltyä törkeää ympäristön turmelemista koskevan asian esitutkinnassa. Antamamme loppulausunnon jälkeen syyttäjä teki asiassa kaikkien päämiestemme osalta syyttämättäjättämispäätökset. 5/2018

13.2.2018 – Palvelussopimussuhderiita

By | References Finnish | No Comments

Veljekset Huhtamäki avusti kantajana ollutta päämiestään palvelussopimussuhteeseen perustuvassa vahingonkorvausoikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa. Kaikki päämiehemme kannevaatimukset hyväksyttiin sellaisenaan, ja oikeudenkäyntikulut määrättiin vastapuolen maksettavaksi täysimääräisenä. Tuomio on lainvoimainen. 2/2018

Asunto-osakeyhtiö

By | References Finnish | No Comments

Veljekset Huhtamäki avusti päämiestään yhteisomistussuhteen päättämiseen liittyvässä riidassa. Useita vuosia kestäneiden erimielisyyksien jälkeen asiassa saavutettiin sovinnollinen ratkaisu. 1/2018

MPY

By | References Finnish | No Comments

Veljekset Huhtamäki toimi MPY Palvelut Oyj:n neuvonantajana sen ostaessa tietohallintojohtamiseen erikoistuneen asiantuntijayrityksen Net Man Oy:n koko osakekannan. 7/2017

Veljekset Huhtamäki avusti velkoja-asianomistajana ollutta yhtiötä Pirkanmaan käräjäoikeudessa talousrikokseen liittyvässä asiassa. Päämiehemme vaati rikosasiassa vastaajina olleilta velallisyhtiön hallituksen ainoaa varsinaista jäsentä ja kolmatta henkilöä korvaamaan yhteisvastuullisesti päämiehellemme aiheutuneen vahingon velallisyhtiön laittoman varojenjaon seurauksena. Käräjäoikeus tuomitsi päämiehemme vaatimusten mukaisesti. Avustimme myös käräjäoikeuden tuomion täytäntöönpanossa ja päämiehellemme maksettiin tuomitut korvaukset täysimääräisesti (ml. kaikki oikeudenkäyntikulut). Tuomio on lainvoimainen. 11/2017

Toimistomme avusti keskisuuren rakennusyhtiön omistaja-yrittäjää väitettyyn talousrikokseen liittyvässä asiassa Helsingin hovioikeudessa. Tapauksessa arvioitiin tilaajavastuulakia, rakennusalan lainsäädäntöä sekä rakennusalan sopimuskäytäntöä rikosoikeudellisen vastuun valossa. Toimistomme ei ollut avustanut yrittäjää Helsingin käräjäoikeudessa, jossa yrittäjä oli aiemmin tuomittu syytteiden mukaisesti vankeusrangaistukseen ja merkittävään korvausvastuuseen. Helsingin hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion kaikilta osin ja vapautti päämiehemme kokonaan käräjäoikeuden aiemmin tuomitsemasta rangaistuksesta. Lisäksi hovioikeus velvoitti Suomen valtion korvaamaan päämiehellemme oikeudenkäyntikuluja yli 50 000 euroa ja palauttamaan päämiehellemme yli 100 000 euroa aiemmin valtiolle maksettuja korvauksia. Tuomio on lainvoimainen. 11/2017

Veljekset Huhtamäki avusti ProtectPipe Oy:tä jälleenmyyntisopimusten laadinnassa ja jälleenmyyntiorganisaatioiden suunnittelussa EU:ssa ja muissa maissa. ProtectPipe on nopeasti kasvava suomalainen yhtiö, joka on erikoistunut valmistamaan ja tuottamaan myrkytöntä ja ympäristöystävällistä bakteeria, joka puhdistaa sekä kotitalouksien että teollisten laitosten viemäreitä. 6/2017

Toimimme kantajan asiamiehenä Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä. 3/2017

Avustimme tilaaja / rakennuttajaa urakkasopimusriidassa (YSE-ehdot olivat sovellettavana), jossa päämiehemme vaati urakoitsijalta vahingonkorvausta aiheuttamistaan rakennusvirheistä. 2/2017